Termeni si Conditii de Utilizare
I. Drepturile şi obligaţiile părţilor

1.1 Drepturile şi obligaţiile clientului

Clientul se obligă:

1.- să asigure utilizarea corespunzătoare a serverului web şi facilităţilor oferite de furnizor, să nu provoace daune sau prejudicii furnizorului prin incorecta utilizare a serviciilor oferite,

2.- să nu încredinţeze parolele de acces la contul de FTP al site-ului unor persoane neautorizate,

3.- să nu utilizeze serviciile în scopuri ilegale sau pentru a susuţine activităţi ilegale,

4.- să utilizeze serviciile oferite de furnizor în aşa fel încât să nu contravină legislaţiei în vigoare cu privire la protecţia minorilor,

5.- să nu trimită e-mailuri comerciale nesolicitate şi e-mailuri de tipul „bulk-email” (SPAM), si sa nu trimita mai mult de 6 email-uri / minut generate automat,

6.- să nu acceseze neautorizat conturile altor clienţi,

7.- să nu utilizeze serviciile oferite de furnizor în aşa fel încât să determine distribuirea de viruşi informatici,

8.- să nu utilizeze programe care aduc atingere bunei desfăşurări a activităţii furnizorului,

9.- să nu facă streaming audio sau video.

10.- sa-si faca back-up-ul datelor din contul de gazduire. Furnizorul nu este responsabil de pierderea datelor clientului din cauza neefectuarii back-up-ului

11.- sa inceteze orice activitati prin eliminarea sau blocarea accesului la informatiile aflate pe paginile gazduite pe serverele furnizorului, pe care tertii le reclama ca fiind ilegale (in ceea ce priveste inc.lcarea drepturilor de autor, sau drepturilor altor persoane, etc.)

12.- sa raspunda solicitarilor furnizorului cu privire la reclamatiile efectuate de terti cu privire la desfasurarea unor activitati ilegale, in termen de 5 zile de la primirea pe e-mail a notificarii.

13.- sa transmita furnizorului datele sale de identificare si o adresa de e-mail valida. Clientul declara ca datele transmise furnizorului sunt reale si ii apartin.

CLIENTUL ARE DREPTUL:
1 .- să folosească facilităţile oferite de serviciul de găzduire prezente in grila de preturi de la adresa https://itct.ro/gazduire-web/ , în condiţiile prezentului contract,

2.- de a semnala eventualele nereguli sau erori care împiedică buna funcţionare a site-ului şi care ţin de găzduirea acestuia.

1.2 Drepturile şi obligaţiile furnizorului

FURNIZORUL SE OBLIGĂ:
1.- să asigure spaţiul pentru găzduirea site-ului clientului, însoţit de caracteristicile prezente în grila de preturi de la adresa https://itct.ro/gazduire-web/ , conform pachetului ales de client.

2.- să menţină disponibil pentru accesul http domeniul clientului, garantând o disponibilitate a sistemului (uptime) de cel puţin 99,9% pe an, din momentul activării domeniului sau a domeniilor amintite mai sus ori a găzduirii.

3.- să asigure confidenţialitatea parolelor de acces sau a parolelor de e-mail ale clientului

4.- să remedieze problemele de natură tehnică ce împiedică funcţionarea normală a acestui serviciu şi care revin atribuţiilor furnizorului (probleme tehnice ale serverului, configurări incorecte realizate de furnizor, aspecte necorespunzătoare cu cele prezentate în contract sau Anexa 1).

5.- să utilizeze toate mijloacele pe care le are la dispoziţie (în limita posibilităţilor) pentru satisfacerea clientului său, prin asigurarea unui mediu profesional cât mai sigur şi cât mai stabil.

FURNIZORUL ARE DREPTUL:
1.- de a solicita orice tip de documente care să probeze identitatea clientului; clientul va aduce la cunoştinţa furnizorului orice schimbări a acestor date survenite pe perioada prezentului contract, în termen de 72 de ore de când acestea au avut loc,

2 .- de a suspenda prestarea serviciului în cazul neplăţii facturilor în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea acestora sau a nerespectării condiţiilor contractului de către client.

3.- de a aplica penalităţi de 5% din preţul contractului pentru fiecare zi de neplată. Reluarea contractului va fi posibila numai după plata tuturor restanţelor, a eventualelor penalităţi şi a unui avans care reprezintă valoarea abonamentului pe minim 3 ( trei ) luni.

4.- de a sterge de pe server contul si toate fisierele clientului in cazul in care acesta nu achita contravaloarea contractului in timp de 15 zile de la suspendarea contului.

5.- de a-şi selecta clientela .

II. PREVEDERI SPECIALE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
2.1. RALUCA DESIGN WEB SRL prelucreaza datele cu caracter personal ale Utilizatorilor, prelucrarea efectuandu-se cu respectarea legislatiei in vigoare, confidentialitatea datelor cu caracter personal si dreptul la viata private fiind garantate.

2.2 Prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul incheierii si executarii Contractului. Datele cu caracter personal furnizate de Utilizator, vor fi prelucrate in scopul executarii prezentului Contract, respectiv pentru prestarea Serviciilor, facturare si incasarea valorii Serviciilor, relatii cu clientii, verificarea si recuperarea debitelor, orice alte prelucrari necesare pentru buna desfasurare a relatiei contractuale.

Datele cu caracter personal furnizate de Utilizator vor fi dezvaluite persoanelor juridice, autoritatilor si institutiilor publice abilitate, la solicitarea acestora, in conformitate cu dispozitiile legale.

2.3 Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop promotional (marketing). Datele cu caracter personal furnizate, dar si alte informatii furnizate de Beneficiar, prin prezentul contract (cum ar fi: adresa de e-mail, nr. fax, nr. mobil, nr. telefon fix ) vor putea fi prelucrate de RALUCA DESIGN WEB SRL cu respectarea drepturilor Utilizatorilor, in special a dreptului de informare si opozitie, in urmatoarele

scopuri:

• remarketing si urmarirea utilizatorilor

• efectuarea de comunicari comerciale

• comunicarea privind statusul serviciilor prestate la solicitarea clientului sau cand este considerata o necesitate ( de ex in cazul unei probleme tehnice sau neautorizate )

pentru produsele si serviciile RALUCA DESIGN WEB SRL .

2.4 Prelucrarea datelor cu caracter personal cu functie de identificare generala. Datele personale cu functie de identificare sunt necesare pentru corecta identificare a clientului/imputernicitului in sistemele de prelucrare ale RALUCA DESIGN WEB SRL, pentru realizarea operatiunilor facturare, respectiv cele care sunt necesare sau in legatura cu executarea Contractului.

2.5 Drepturile Utilizatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate.

UTILIZATORUL ARE URMATOARELE DREPTURI PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL FURNIZATE:
– dreptul la informare și acces;

– dreptul de intervenție asupra datelor;

– dreptul la rectificare;

– dreptul la ștergerea datelor;

– dreptul la restricționarea prelucrarii;

– dreptul la portabilitatea datelor;

– dreptul de opoziție și procesul decizitional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri;

– dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere ANSPDCP – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Pentru exercitarea acestor drepturi, Utilizatorul va inainta catre RALUCA DESIGN WEB SRL o cerere scrisa, datata si semnata, in atentia responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal, la numarul de telefon 0799739373 sau la adresa de email contact@itct.ro

III. CLAUZE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI
3.1 prezentul contract încetează de drept în cazul în care una din părţi:

a)– nu îşi execută una din obligaţiile esenţiale enumerate în prezentul contract la punctul 1,

b)– este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract,

c)– în termen de 5 zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a executat ori îşi execută în mod necorespunzător oricare din obligaţiile ce-i revin.

3.2 Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi cu cel puţin 5 zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.

3.3 Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi.

3.4 Prevedereile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

3.5 Dacă un anumit client monopolizează resursele sistemului şi împiedică furnizarea serviciilor către ceilalţi clienţi, contractul se reziliază după o prealabilă notificare, fără returnarea plăţilor făcute către furnizor.

RALUCA DESIGN WEB SRL, își rezervă dreptul de a refuza colaborarea cu clienții ce manifestă comportament și limbaj neadecvat (agresiv, licențios etc.). Ne rezervăm dreptul de a bloca conturile acestora și de a întrerupe relația comercială cu aceștia.

WWW.ITCT.RO
0721200012